Cookie beleid SC Franeker

De website van SC Franeker is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten en Huishoudelijk reglement

STATUTEN VAN SC FRANEKER 
Inschrijving verenigingsregister Kamer van Koophandel: 40001013 Verenigingsnummer KNVB: BBBN20N

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SC FRANEKER 
(vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 10 september 2007)

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB-modelstatuten voor een voetbalvereniging.

Artikel 1, algemene bepalingen
1. De vereniging genaamd voetbalvereniging SC Franeker, hierna te noemen "de vereni­ging" wordt geacht vanaf 1 juli 1970 de voortzetting te zijn van VV Freno, bij notariële akte opgericht op 2 mei 1926 en VV Froonacker, bij notariële akte opgericht op 26 februari 1948 en is gevestigd te Franeker.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op [nog nader te bepalen].

Artikel 2, leden
a. De vereniging bestaat uit:
- pupillen;
- junioren;
- senioren;
- leden van verdienste;
- ereleden.
b. Pupillen zijn die leden die de leeftijd van dertien jaar nog niet hebben bereikt.
c. Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.
d. Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder.

Artikel 3, leden van verdienste en ereleden
1. Leden van verdienste zijn zij, die wegens bijzondere ver­diensten jegens de vereni­ging door het bestuur als zodanig zijn be­noemd. Leden van verdienste hebben alle rechten van de leden.
2. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur als zodanig door de algemene verga­dering met tenminste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen zijn benoemd. Op leden van verdienste en ereleden rusten geen geldelijke verplichtin­gen, zij hebben echter wel alle rechten van de leden. Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "ere­voorzitter" is verleend.
3. Degene die zich op het bestuurlijk vlak in buitengewone mate heeft ingezet voor de vereniging kan na het aftreden als voorzitter op voorstel van het bestuur tot erevoor­zit­ter worden benoemd door de algemene vergadering met ten­minste 4/5 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 4, donateurs
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegela­ten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.


 

Artikel 5, het lidmaatschap
1. De aanmelding geschiedt door invulling, dagtekening en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, emailadres, alsmede de vereniging(en) waarvoor het kandidaat-lid de laat­ste 5 jaren heeft gespeeld. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.
2. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

Artikel 6, aanneming van leden
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.
2. Van de toelating wordt mededeling gedaan op www.scfraneker.nl.

Artikel 7, Rechten en plichten van leden
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvan­gen.
2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
3. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenver­ga­deringen.
4. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
5. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.
6. Zij hebben het recht klachten in te dienen bij een aan de club verbonden vertrouwenspersoon. .
7. Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.
8. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.
9. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de K.N.V.B.
10. Zij hebben de plicht tot naleving van de 'gedragscode SC Franeker', Deze staat vermeld op www.scfraneker.nl.

Artikel 8, Straffen
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, danwel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de K.N.V.B., waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald voorzover zij door de KNVB als code 43 of hoger worden aangemerkt. Voor straffen lager dan code 43 neemt de club per speler, per seizoen de kosten voor de eerste overtreding voor haar rekening.
3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB. wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen volgens onderstaande. Het betreft:

 

 

Aard van de overtreding

Toegangsverbod

Inschakelen politie

Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (huisregels)

1-14 dagen

Ter beoordeling van bestuur

 Belediging personeel (schelden, grove taal

 1-14 dagen

Ter beoordeling van bestuur

Dronkenschap

 1-14 dagen

Ter beoordeling van bestuur

Bedreiging personeel (verbaal/non verbaal)

Max. 1 jaar

 Ja

Discriminatie personeel (opmerkingen en gedrag)

Max. 1 jaar

Ja

Discriminatie bezoekers (opmerkingen en gedrag)

Max. 1 jaar

Ja

Diefstal

Max. 1 jaar

Ja

Molestatie personeel (lijfelijk geweld, vechtpartij)

Max. 2 jaar

Ja

Molestatie bezoekers (lijfelijk geweld, vechtpartij)

Max. 2 jaar

Ja

Aanranding/ verkrachting/ seksuele intimidatie pedofilie

Max. 5 jaar

Ja

 

 

 

Deze maatregelen zijn kaders. Per gebeurtenis kan binnen het kader de duur van het toegangsverbod bepaald worden. Naast het toegangsverbod opgelegd door het bestuur kan ook de strafrechter een toegangsverbod opleggen. Wel dient daarbij goed bekeken te worden of beide uitsluitingen op elkaar aansluiten. Onder personeel dient in dit verband te worden verstaan iedereen die op het moment van een overtreding een functie binnen de club betreedt.
4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

Artikel 9, Clubkleuren
Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:
a. shirt: geel.
b. broek: blauw.
c. kousen: blauw/geel.

Artikel 10, Bestuur
1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste drie leden, die allen meerderjarig moeten zijn.
2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:
a. de algemene leiding van zaken;
b. de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
c. het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
d. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.
3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastge­steld rooster, eventueel met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (tenzij anders in de statuten is bepaald) leden van het be­stuur zulks wensen.
4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.
5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.
(N.B. Indien de statuten bepalen dat de stem van de voorzitter doorslaggevend is bij het staken van de stemmen, dan vervalt de volgende tekst van dit lid 5.)
Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

Artikel 11, Het dagelijks bestuur
1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.
2. Taken van de voorzitter:
a. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;
b. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.
3. Taken van de secretaris:
a. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.
b. heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;
c. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
d. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;
e. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.
4. Taken van de penningmeester:
a. beheert de gelden van de vereniging;
b. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;
c. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
d. voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;
e. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

Artikel 12, Bestuursverkiezing
1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkie­zing af. De eerste maal zal dat geschieden volgens het onderstaande rooster:
1e jaar: Secretaris en bestuurslid technische zaken;
2e jaar: Voorzitter en bestuurslid accommodatie;
3e jaar: Penningmeester en algemene jeugdcoördinator (tevens plv. voorzitter).
2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaar­lijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaat­stel­ling door stemge­rechtigde leden van de vereniging geopen­d te worden, met vermel­ding van de daaraan verbonden procedu­re.
3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te onder­tekenen door tenminste drie stemgerech­tigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereid­heidsverklaring van de desbetreffende kandidaat eventu­eel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.


Artikel 13, Kascommissie
1. Conform artikel12 van de statuten worden door de alge­mene ledenverga­de­ring de leden van de kascommissie be­noemd.
2. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
3. De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en beschei­den van de penning­meester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.
4. Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester te dechar­geren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergade­ring. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen.

Artikel 14, Overige commissies
1. Behoudens de algemene vergadering kunnen de verenigingsor­ganen slechts (sub)-commissies instellen, de benoeming en ont­slag van de leden ervan en de werkwij­ze van die commis­sies regelen, voor zover dit ligt binnen het taakgebied van het desbetref­fende verenigingsorgaan. Verenigingsorga­nen zijn onder meer het (afde­lings-)bestuur, de (afde­lings-)vergade­ring en de com­missies.
2. Er zijn in principe vaste commissies, bijvoorbeeld:
- Jeugdcommissie;
- Kantinecommissie;
- Kledingcommissie;
- Scheidsrechterscommissie;
- Sponsorcommissie.
3. De benoeming tot lid van een commissie geschiedt, behou­dens tussentijds bedanken tot de op­dracht is vol­bracht of ingetrokken.
4. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastge­legd. Deze instructie wordt be­schouwd als een onlosma­kelijk deel van het huishou­delijk reglement.
5. Elke commissie rappor­teert tenminste één keer per kalen­der­jaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het or­gaan, dat de commissie benoemde, tenzij in de instructie anders is bepaald.
6. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten­minste twee leden van de commissie dit wenselijk achten.
7. Een commissie is verantwoording schuldig aan het orgaan dat de desbe­tref­fende commissie heeft ingesteld.

Artikel 15, Contributie
1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. Hier kan met instemming van de algemene vergadering voor bepaalde categorieën vanaf worden geweken.
4. In geval van een pupillenlid bestaat de mogelijkheid om de contributie voor 1 januari op te zeggen. In dat geval zal er alleen voor de najaarscompetitie betaald worden en wordt de contributie tot en met januari afgeschreven. In alle overige gevallen dient de contributie voor 30 juni opgezegd te worden, anders wordt het lidmaatschap verlengd met een seizoen.
5. Naast de vastgestelde contributie betalen de leden een bijdrage voor kleding. Deze bijdrage zal worden gebruikt om uniformiteit en representativiteit van de gedragen wedstrijdkleding te borgen. De hoogte van deze bijdrage wordt door de Algemenen ledenvergadering vastgesteld.
6. Wanneer er een contributieachterstand is opgebouwd dan is de procedure als volgt:
a. Na de 7e dag volgt mondeling of per brief/e-mail een officiële herinnering.
b. Na de 21ste dag volgt een officiële waarschuwing per brief/e-mail.
c. Na de 28ste dag volgt ontzegging tot het meespelen tijdens wedstrijden voor en namens de vereniging


7. Bovenstaande sancties zijn niet van toepassing indien het lid:.
a. Niet tijdig op de hoogte is gesteld van de situatie (bewijsplicht lid).
b. Een regeling heeft getroffen met de penningmeester aangaande de contributieachterstand (ondertekend op schrift door zowel lid als penningmeester). Bij een regeling met de penningmeester is de insteek van de vereniging een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. In geval van contributieachterstanden bij leden tot 21 jaar worden ouders financieel verantwoordelijk gehouden voor de betaling conform artikel 395a boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
8. De volgende regels zijn van toepassing bij overschrijving: overschrijving naar een andere vereniging kan onder de voorwaarden van de KNVB. Deze regels zijn opgenomen in het handboek competitiezaken van de KNVB. De vereniging gaat niet eerder over tot overschrijving van een lid nadat de volledige contributie is voldaan en alle materialen die eigendom zijn van de club zijn ingeleverd.

Artikel 16, Kostenvergoedin­gen
Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Artikel 17, Gebouwen van de vereniging
1. De vereniging draagt generlei verantwoordelijkheid voor de eigendommen van welke aard ook, van leden en derden in de gebouwen aanwezig.
2. Het clubhuis is gedurende door het bestuur aan te wijzen uren voor de leden toeganke­lijk. Van deze regeling wordt aan de leden mededeling gedaan.
3. Het bestuur is bevoegd, één of meer voor gebruik van de leden bestemde lokalen van de vereniging, voor bijzondere doeleinden te reserveren.
Bij gebruikmaking van deze bevoegdheid geschiedt daarvan tijdige medede­ling aan de leden.

Artikel 18, Wedstrijden
1. De spelers zullen op een door het (afdelings-)bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. Bij verhinde­ring is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbe­treffende team.
2. Bij wedstrijden zal ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het (afdelings-)bestuur. De leider is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het (afde­lings-)bestuur.
3. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.
4. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.
5. Het (afdelings-)bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.
6. Behaalde prijzen kampioenstitels of premies door een elftal en/of leden, die de vereniging op enige wed­strijd vertegenwoordigen zijn eigen­dom van de vereniging en komen aan de vereniging ten goede.

Artikel 19, Aansprakelijkheid van de leden
1. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.
2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de K.N.V.B. kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

Artikel 20, Website
De website www.scfraneker.n lis 24 uur en 7 dagen per week beschikbaar
De inhoud en strekking van de opgenomen artikelen mogen het belang van de vereni­ging in het algemeen niet schaden. In de redactie zal een daartoe aange­we­zen bestuurs­lid plaats­nemen. 

Artikel 21, Sponsoring en kleding
1. Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.
2. SC Franeker werkt met een kledinglijn die wordt beheerd en uitgegeven door de kledingcommissie. Voor uitgegeven kleding geldt dat deze in ieder geval tijdens de warming-up en de wedstrijden dient te worden gedragen. Het is niet toegestaan de door SC Franeker aangeleverde kleding te dragen buiten activiteiten van de club (overig privégebruik).
3. Alle door de kledingcommissie uitgegeven kleding is eigendom van SC Franeker. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de uitgifte en inname van in ieder geval een wedstrijdtenue bestaande uit een broekje, een shirt en een paar kousen. Mochten de kousen gedurende het seizoen moeten worden vervangen dan zijn deze te bestellen in de webshop. Dit is voor eigen rekening. De vereniging streeft ernaar om ook iedere speler minimaal van een hoody/trui/trainingsjas te voorzien.
4. Mocht een team een aanvraag hebben voor (aanvullende) kleding dan dient men deze aanvraag bij de sponsorcommissie neer te leggen. Deze zal vervolgens een sponsor proberen te zoeken. Het is niet toegestaan om op eigen initiatief een sponsorschap voor kleding te werven.
5. Na afloop van elk seizoen dient ieder lid zijn/haar kleding in te leveren bij de leider, exclusief de sokken. De leider zal de kleding weer afgeven bij de kledingcommissie. Mochten er leden zijn die de uitgegeven kleding niet hebben ingeleverd dan behoudt de vereniging het recht voor hiervoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 22, Wijziging van het huishoudelijk reglement
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden . Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring op www.scfraneker.nlgepubliceerd. 
3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen van de op de jaarvergadering aanwezige leden.

Artikel 23, Slotbepalingen
1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
2. Na vaststelling van het reglement wordt zo spoedig moge­lijk de tekst bekend gemaakt aan de leden.
Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden in werking 14 dagen na het op www.scfraneker.nl, waarop de tekst van het regle­ment is opgeno­men.

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 10 september 2007.

Het bestuur van de vereniging.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!